Kleva Safety Slicer

Take advantage of this special offer:

Kleva Safety Slicer + Butcher Knives

Kleva Safety Slicer

+

Kleva Safety Slicer + Butcher Knives

=

€ 89,90 7990

Add

Kleva Safety Slicer + Fast Slicer

Kleva Safety Slicer

+

Kleva Safety Slicer + Fast Slicer

=

€ 64,95 5995

Add